1 A

Jeskyně 1A se nalézá 200 m za vesnicí Žďár směrem ke Sloupu. Vchod do jeskyně je v malém lomku, vzdáleném asi 50 m od potoka, který teče směrem ke Sloupu a jx> 500 m se propadá v závrtu. Délka chodeb je přes 100 m a největší dosažená hloubka je 11,5 m. Umístění lokality je patrno z mapky (na obrázku č. 1 je označena 2). 

  Celá jeskyně je vytvořena na rovnoběžných puklinách se směrem S-J a sklonem 60-80“. V celé jeskyni je patrný silný vliv eroze vody. Stěny jsou pokryty sintrovými náteky a na některých místech se nacházejí malé stalaktity. Dno jeskyně je vyplněno jílovitými sedimenty.

 

Zpráva o výzkumu na lokalitě „1A“ u Žďáru, autor: Jan Kropáč (Speleofórum 16/1997)

K objevení jeskyně došlo v roce 1993, kdy se samovolně prolomil strop jeskyně. Po získání povolení prací v létě 1995 byla prostora zasloužena. První prolongační práce se uskutečnily v září 1995. Po několika akcích, kdy byl odtěžen materiál napadaný při propadu stropu, se objevila horizontální chodbička zanesená sedimenty. Po odtěžení části sedimentů se podařilo dosáhnout první větší prostory v celé jeskyni – domku a přilehlých chodeb v délce přes 30 m. Současné byla vytipována další pokračování jeskyně. Následující akci se po rozšířeni jedné z odboček podařilo proniknout do dalších prostor, které se částečně nacházejí pod vstupní chodbou. Délka těchto prostor je asi 40 m. Tuto část jeskyně budu v dalším popisu nazývat spodní patra. Po odstranění kamenných bloků na dně domku se podařilo objevit Díky bohatým srážkám došlo k zatopení části spodních pater a proto další prostoru, která je pokračováním vertikální pukliny, na které je další práce pokračovaly až v květnu 1996. dómek vytvořen. Bylo zde také nalezeno spojení do spodních pater.
V říjnu 1996 byly všechny známé prostory zmapovány. K poslednímu objevu došlo v listopadu 1996, kdy po odtěžení sedimentů ze dna prostory pod domkem prolezl nejmenší člen naší ZO do chodbičky s několika malými domky (celkem asi 10 m). Tyto objevy nebyly dosud zmapovány.
Další prolongační práce jsou velmi obtížné díky malým rozměrům chodeb a špatnému transportu vytěženého materiálu na povrch. Nejperspektivnější oblastí jeskyně pro další výzkum se jeví nejnověji objevené prostory pod domkem.

V blízkosti této lokality se nacházejí další krasové útvary. Jde především o dva závrty, ve kterých se propadají pravidelné toky. Tyto závrty jsou vzdáleny cca 500 a 700 m od jeskyně „1A“. První závrt je umístěn poblíž polní cesty, která vede od obce Žďár kolem jeskyně „1A“ do Sloupu. Do tohoto závrtu vtéká potok procházející obcí.
V druhém závrtu (na mapce označen jako 1) probíhají od července 1996 práce na jeho otevření.

foto: Aleš